Što je Registar stvarnih vlasnika te tko je i do kada obavezan upisati?

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe ili fizička osoba (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom. Oni koji se ne upisu na vrijeme, riskiraju kazne u iznosu do 350.000 kuna.

Obveznik upisa u registar stvarnih vlasnika

Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pravni subjekti koji su obvezni upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar su:

 • trgovačka društva
 • podružnice stranih trgovačkih društava
 • udruge
 • zaklade
 • fundacije
 • ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Rok za upis

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika propisano je da su svi pravni subjekti dužni upisati podatak o stvarnom vlasništvu u Registar do 31.12.2019.

Pravni subjekti osnovani nakon 01.12.2019.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije 30 dana od osnivanja pravnog subjekta.

Podaci za upis u Registar stvarnih vlasnika

Ovlaštena osoba pravnog subjekta obvezna je u Registar upisati podatke o:

– stvarnome vlasniku ili stvarnim vlasnicima, koji obuhvaćaju ime i prezime, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, državljanstvo stvarnog vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva

– vlasničkoj strukturi, a trgovačka društva i podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva

Složena vlasnička struktura pravnog subjekta

Pravni subjekti obvezni su označiti ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu. Složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Ako pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu, obvezni su priložiti grafički prikaz vlasničke strukture ili upisati napomenu.

Upis u Registar stvarnih vlasnika

Upis u registar stvarnih vlasnika moguće je izvršiti na dva načina:

Predaja obrazaca u poslovnici FINE za upis u Registar

Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:

 • Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV – 1.
 • Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV – 2.
 • Pravni subjekti organizirani kao: udruge, zaklade i fundacije popunjavaju Obrazac RSV – 3.
 • Trustovi popunjavaju Obrazac RSV – 4.

Dokumenti koji se prilazu uz upis u Registar u poslovnicama FINE

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može izvršiti upis podataka u Registar preko poslovnice Financijske agencije te je uz obrazac dužna priložiti:

 • presliku službenog osobnog dokumenta
 • punomoć ako osoba predaje obrazac u poslovnici Agencije u svojstvu opunomoćenika
 • grafički prikaz vlasničke strukture ako je u obrascu označeno da pravni subjekt ili trust ima složenu vlasničku strukturu, a u obrascu nije upisana napomena

Ovlaštena osoba za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (direktor) ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar te upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar.

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta (direktor) dodjeljuje ovlaštenje posredniku za upis u Registar

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta može dodijeliti ovlaštenje posredniku (npr. zaposleniku ili knjigovodstvenom servisu) da umjesto njega izvrši upis u Registar stvarnih vlasnika. Dodjelu ovlaštenja posredniku moguće je izvršiti na dva načina:

1. Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta osobno dolazi na šalter e-Ovlaštenja s Pristupnicom za e-Ovlaštenja te preslikom osobne iskaznice. Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje zahtjev referentu Financijske agencije za e-Ovlaštenja za dodjelu prava pristupa aplikaciji drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta.

Prilikom podnošenja zahtjeva osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta će referentu Financijske agenciji učiniti dostupnim sljedeće podatke:

 • Naziv i OIB pravnog subjekta za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV;
 • Identifikator pravnog subjekta (na primjer MBO iz obrtnog registra i dr.) za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka;
 • Ime i prezime i OIB fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka;
 • E-mail adresa fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka;
 • Naziv i OIB pravnog subjekta u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka;
 • Identifikator pravnog subjekta (na primjer MBS dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku) u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV;
 • Matični broj obrta ili slobodnog zanimanja kojem se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV.

2. Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta šalje Posrednika na šalter e-Ovlaštenja u poslovnicu Financijske agencije.

Posrednik dolazi na šalter e-Ovlaštenja te treba pripremiti sljedeću dokumentaciju referentu Financijske agencije:

 • Pristupnicu za e-Ovlaštenja;
 • Obrazac za davanje punomoći za pristup na e-uslugu u podsustavu e-Ovlaštenja;
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta;
 • presliku vlastite osobne iskaznice.

Kazne ako pravni subjekt ne upiše podatke u Registar stvarnih vlasnika u propisanom roku do 31.12.2019.

Pravni subjekt koji odgovarajuće podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar u rokovima propisanima pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 5.000 do 350.000 kuna.

Promjena stvarnog vlasnika nakon upisa podataka u registar

Pravni subjekt dužan je u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene ažurirati podatke koje je prethodno upisao u Registar.

Obrtnici i upis podataka u Registar stvarnih vlasnika

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Iz tog razloga nisu dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).